Skip to main content

De eerste nieuwsbrief voor 2017/2018

2017 is alweer bijna
voorbij. Een succesvol
jaar voor onze vereni-
ging met veel blije toe-
schouwers en als klap
op de vuurpijl het win-
nen van ‘t Muulke 2017
door Kevin Noblesse in
de categorie meest op-
vallende man in een
kleine rol.
Onze nieuwe productie,
Eine trouwrènk maag
neit pitsje, belooft
wederom een geweldige
happening te worden.
Een tipje van de sluier
mogen wij alvast lich-
ten betreffende onze
jubileumvoorstelling
van 2018.

Het is een klucht ge-
schreven door Claude
Magnier en vertaald door
J. v/d Heiden en J. Lan-
ting.
Een kunstschilder van
adel gaat om in zijn on-
derhoud te voorzien uit
noodzaak langs de deu-
ren om bezems te verko-
pen. Zijn sluwe vriendin
weet een manier om op
slinkse wijze de proble-
men op te lossen. Een
rijke zakenman die iets
heeft met deze vriendin,
de naïeve dochter van de
zakenman, de eerder te-
ruggekomen huisbaas,
de niet zo snuggere huis-
houdster en nog veel
meer zaken die de kunst-
schilder niet van pas ko-
men. Uiteindelijk
blijkt de huishoudster
toch niet zo dom
………….
De voorstellingen
worden gespeeld op:
4 (senioren),6,7,8,13,
14 en 15 april 2018 in
Zalencentrum Oos
Kaar in Sittard.
Onze nieuwe productie:
“ Eine trouwrènk maag neit pitsje “
Nieuwe regisseur 2017-2018,
Nicole Schurgers
Toneelclub Euverhaove
Nieuwsbrief 1
Seizoen 2017-2018
Nieuwe productie
2018
1
Nieuwe regisseur
1
Lid worden nieuws-
brief
2
Seniorenvoorstelling 2
Kerstgroet 2
Jubileumvoorstelling 2

In dit nummer:

Opgericht in 1978
Wij zijn blij u te kunnen mededelen, dat Nicole Schurgers heeft aangegeven onze nieuwe regisseur
te willen worden voor het nieuwe seizoen. Nicole is voor velen geen onbekende. Buiten het regisse-
ren, is Nicole ook actief bij o.a. het Streektheater, het Limburgs Toneel, haar grote liefde De Revue
in Sittard en de Flanelle Lepkes.
Nicole is erg enthousiast om terug te keren bij de vereniging waar zij in 2000 ook al regisseerde. In-
middels is zij al druk bezig met de voorbereidingen van onze jubileumvoorstellingen. Zij wil samen
met onze leden zorgen dat u in het voorjaar van een heerlijke toneelavond kunt genieten waarbij
lachen voorop staat. “ eine daag neit gelache is ènne daag neit gelaef!! “.
Wij wensen Nicole heel veel succes en plezier bij de voorbereidingen en uitvoeringen van onze nieu-
we productie.

Van de leden die bij de oprichting aanwezig waren, is Marian
Schulpen nog steeds actief als toneelspeelster binnen on-
ze club. Een jubileum dat er zijn mag. Hiernaast is Hilde Cou-
mans al 38 jaar lid en Petra Erkens en Lily van den Oever beiden
35 jaar lid. Een teken dat het de leden goed bevalt.
In de loop der jaren zijn diverse stukken de revue gepasseerd
zoals: blijspelen, drama, openluchtvoorstellingen, kerstspel,
kluchten, deelnames aan de Oogstdankstoet in Berg aan de Maas
en de Zittesje Revuu. Twee voorstellingen die er uit springen,
zijn “Rhein in Flammen”, door de leden samen met Ernst
Reichrath (regisseur) geschreven en het zelf bewerkte bestaande
kerstspel naar de huidige tijd met veel humor. Met veel succes is
dit ruim tien jaar vele malen gespeeld tijdens de Kerstperiode in
de hele regio voor KBO’s, vrouwenbonden, kerstmarkten etc.
De afgelopen jaren heeft de club ook zes nominaties gekregen
voor de jaarlijkse amateur toneelprijzen ‘t Muulke van het LFA
(Limburgse Federatie van Amateurtoneel). Dit getuigd van kwali-
teit, inzet, plezier en saamhorigheid!
Toneelclub Euverhaove
Van 1978 tot 2018
Lid worden nieuwsbrief

Is er iemand in uw omgeving die ook graag de nieuwsbrief wil ontvangen?
Laat het ons weten en wij zorgen dat hij/zij ook op de hoogte blijft van de
ontwikkelingen binnen onze vereniging.
Aanmelden kan via:
info@toneelclubeuverhaove.nl
Pagina 2 Seizoen 2017-2018

Als je op het toneel
iets durft te laten
zien dat je anders
angstvallig
verborgen houdt,
dàn pas raak je de
Toeschouwer!
Bestuur, regisseur,
spelers en vrijwilligers wensen iedereen:
Heel fijne feestdagen en een gezond
en voorspoedig 2018 toe!

Met vriendelijke groet,
Toneelclub Euverhaove
In 2018 is het 40 jaar geleden
dat onze toneelclub werd opge-
richt door een aantal enthousi-
aste wijkbewoners. Op maan-
dagavond 2 januari 1978 werd
een oprichtingsvergadering ge-
houden in café Kerkzicht waar
zich 13 leden voor aanmelden.
De eerste productie betrof een
klucht “ ́t begon in ́n gracht “.
De première op 1 april van dat
jaar werd een enorm succes in
een uitverkochte zaal.
De Toneelclub was geboren en
er volgden nog vele mooie ja-
ren tot op de dag van vandaag.

Seniorenvoorstelling vanaf 2018
Het bezoeken van onze seniorenvoorstelling laat de laatste jaren een groei zien die wij nooit had-
den verwacht, gelukkig! Wij willen de ouderen in onze stad en daarbuiten een gezellige avond be-
zorgen tegen een gereduceerde toegangsprijs. Helaas moeten wij constateren, dat ook een groot
aantal toeschouwers die nog geen 65 jaar zijn (uitzonderingen i.v.m. begeleiding daar gelaten) de-
ze avond bezoeken. Jammer genoeg is gebleken, dat daardoor de 65+ers op deze avond de voor-
stelling niet konden bezoeken vanwege een uitverkocht huis. Dit vinden wij erg jammer. Daarom
hebben wij besloten om vanaf 2018 op de seniorenavond om een legitimatiebewijs (rijbewijs/
paspoort/identiteitskaart) te vragen. Wanneer de bezoekers de leeftijd van 65 jaar of ouder heb-
ben, wordt de gereduceerde entreeprijs gehanteerd. Is iemand jonger, dan dient de normale en-
treeprijs te worden betaald. Wij hopen dat iedereen hiervoor begrip heeft.