Algemene privacyverklaring Toneelclub Euverhaove

Toneelclub Euverhaove hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en aan het feit dat uw privacy wordt gerespecteerd. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Toneelclub Euverhaove houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring:

 • Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Wij zijn op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, willen u hierop wijzen en deze respecteren.

Als Toneelclub Euverhaove zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Toneelclub Euverhaove
Secretariaat: Jean Tossings
Aerwinkelstraat 2
6136 BN Sittard
info@toneelclubeuverhaove.nl

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Toneelclub Euverhaove verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
 • Het versturen van nieuwsbrieven (met toestemming van de betrokkene).
 • Het leveren van door u gevraagde services zoals het reserveren van entreebewijzen voor onze voorstellingen.
 • Contact opnemen als een voorstelling wordt geannuleerd of verplaatst.
 • Het voldoen aan wettelijke bepalingen door derden (bijv. Belastingdienst) Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan en verwerken:
 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, telefoonnummer, e-mail. We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft worden niet aan derde partijen verstrekt tenzij er een wettelijk onderbouwde vraag voor is. Toneelclub Euverhaove verkoopt, noch verhuurt noch least klantenlijsten aan derden.

Bewaartermijn

Toneelclub Euverhaove bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Persoonsgegevens worden maximaal 5 jaar na laatste gebruik bijgehouden en dit enkel voor statistische doeleinden.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Toneelclub Euverhaove van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Onze medewerkers zijn genformeerd over het belang van de bescherming van uw persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe men contact met ons kan opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren. Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart of paspoort mee te sturen. Tevens kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of, in opdracht van u, direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hieromtrent direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacy statement

Toneelclub Euverhaove kan haar privacy statement wijzigen. Van deze eventuele wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

Versie 2018.1